Excantos miljöarbete

IT påverkar miljön på en mängd olika sätt, både negativt och positivt.

Tillverkning och transport av IT-produkter belastar miljön genom exempelvis energi- och materialförbrukning. Datorer, mobiltelefoner, servrar och annan utrustning står för en stor del av den samlade elförbrukningen och mängden elektronikskrot växer för varje dag.

Samtidigt kan IT ge möjligheter att minska ett företags miljöpåverkan. Elförbrukningen kan minskas genom smarta val av utrustning och mängden resor kan minskas om man exempelvis använder videokonferenser istället för fysiska möten.

För oss på Excanto är miljön mycket viktig och det är självklart att arbeta med miljöfrågor på ett strukturerat och medvetet sätt. Därför har vi tagit beslutet att arbeta i enlighet med ISO 14001.

Excantos målsättning är att göra klimatmässigt kloka val i hela vår verksamhet. Vi väger t.ex. in miljöaspekten när vi väljer leverantörer och samarbetspartners, i vår policy för tjänstebilar och resor, samt i vår hantering av alla typer av avfall. Självklart ser vi också till att vår egen IT-utrustning är bra ur ett miljöperspektiv. Men viktigast av allt är kanske vårt arbete med att utveckla och erbjuda våra kunder Grön IT – miljömässigt bra IT-produkter och IT-tjänster.

En stor del av miljöarbetet i allmänhet, och inom IT-området i synnerhet, sker genom kunskapsspridning och ändrade beteenden hos medarbetare och IT-användare. Mot bakgrund av detta har vi formulerat följande miljöpolicy och miljömål.

Excantos miljöpolicy

Excanto AB verkar kontinuerligt för att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en ekologisk hållbar utveckling. För att uppnå detta, strävar vi efter att:

 1. Minska användningen av ändliga resurser, d.v.s. i första hand återanvända, i andra hand återvinna produkter och material (kretsloppsprincipen), övergå till miljöanpassade inköpsalternativ där sådana existerar (substitutionsprincipen) och minska vår energianvändning avseende t.ex. transporter och elförbrukning.
 2. Integrera miljöfrågor i affärsverksamheten genom att ta hänsyn till miljön vid planering, genomförande och uppföljning av övriga frågor.
 3. Ständigt genomföra förbättringar – vårt arbete är aldrig avslutat, utan jakten på förbättringar fortsätter ständigt.

Excantos miljömål

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete. Detta mål har brutits ned i ett antal underliggande mål:

 1. Ständig kompetensutveckling inom ny teknik och nya material
  Vi ska ha god kunskap om ny teknik och nya, förbättrade produkter med beaktande av miljöaspekter.
 2. Grundläggande miljökunskap
  All personal som arbetar hos oss ska erhålla grundläggande miljökunskap för att kunna medverka i både Excantos eget och våra kunders miljöarbete.
 3. Leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners med eget miljöarbete
  Dokumenterade leverantörsbedömningar görs alltid med krav på leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners om ett eget miljöarbete.