Outsourcing – kontroll på kostnader, kvalitet och kompetens

Outsourcing inom IT är inget nytt. Många företag har outsourcat sin IT sedan slutet av 1990-talet. Idag är outsourcing att betrakta som en mogen marknad, med många aktörer både bland kunder och leverantörer. Det finns flera fördelar med en outsourcad IT-miljö jämfört med att bedriva IT-verksamheten i egen regi:

  • Minskade och förutsägbara kostnader
    Den kanske största drivkraften att outsourca sin IT är kostnader. Genom att utnyttja de skalfördelar som ett outsourcingbolag har kan kostnaderna minskas. Dessutom får man mer förutsägbara kostnader när man köper IT som tjänst istället för att själv äga IT-utrustningen.
  • Högre och jämnare kvalitet
    En annan drivkraft är behovet av hög och jämn kvalitet. När du köper IT-tjänster från ett outsourcingbolag avtalar ni om en viss servicenivå. På så sätt vet både kund och leverantör vilken kvalitet som tjänsten ska uppfylla.
  • Tillgång till rätt kompetens när behovet uppstår
    Att attrahera, behålla och utveckla egen IT-personal är en utmaning. När du köper tjänster från ett outsourcingbolag får du del av outsourcingbolagets samlade kompetens – i den utsträckning du behöver och när behovet uppstår.

Vissa av Excantos kunder har outsourcat hela sin IT-verksamhet till oss, medan andra kör några delar i egen regi och outsourcar andra delar till oss.